دالان

حکماً دالانهای قدیمی حکمتی داشتند. برای همین باریک و تاریک بودند. مخصوصا خنکای باد که به پهنای صورت میخورد دل آدم حال می آمد.اصلا طوری بود که آدم دلش میخواست درون همان دالان چند دقیقه ای بنشیند و حظ کند. گاهی هم دالانها تو در تو بودند که دیگر نور علی نور بود. این را که میگویم دیده ام که میگویم  دل و قلوه دادنهای خاله و شوهر خاله در دالان خانه ی مادربزرگ را به وقتِ دلبری....


منبع این نوشته : منبع
دالان